Veel ontslagzaken door ‘boventalligheid’.

Ontslagen wordt je niet zomaar. Er kunnen diverse redenen zijn voor ontslag. Denk bijvoorbeeld aan slecht presteren, fraude en veelvuldig te laat komen. Dat zijn voor de meeste mensen bekende redenen die voor zichzelf spreken. Een van de meest voorkomende reden voor ontslag is ‘boventalligheid’. Wat dat is, en wat dan je rechten zijn, is lang niet altijd bekend. Daarom een korte uitleg.

Wanneer ben je boventallig?

Een werkgever heeft personeel nodig om zijn onderneming uit te oefenen. Maar bij veranderende omstandigheden moet een werkgever zijn personeelsbestand kunnen aanpassen om concurrerend te blijven en in sommige gevallen faillissement te voorkomen.  Het kan nodig zijn om afscheid te nemen van personeel ( ontslag ), of werknemers ander of minder werk te laten verrichten. Vaak wordt dit reorganisatie genoemd. Door de reorganisatie kunnen functies geheel vervallen of medewerkers overbodig worden (te veel medewerkers voor een functie).  Je wordt dan ‘boventallig’.

Wat zijn de gevolgen van boventallig zijn?

Indien je boventallig wordt, kan dat je ontslag betekenen. Maar boventalligheid kan ook tot gevolg hebben dat je een andere functie krijgt. Indien die functie passend is moet je die meestal accepteren om ontslag en verval van ww-rechten te voorkomen.

Mag ik boventallig worden verklaard? Mag ik worden ontslagen?

Indien er meer dan 20 werknemers worden ontslagen is er sprake van ‘collectief ontslag’. Werkgever kan niet zomaar tot collectief ontslag over gaan. Werkgever moet daarvoor eerst toestemming vragen aan het UWV WERKbedrijf.  Een voorwaarde die het UWV stelt is dat werkgever eerst nagaat of de werknemers ergens anders te werk kunnen worden gesteld. Verder zal het UWV beoordelen of er voldoende  reden is voor de door werkgever gewenste reorganisatie.  Deze toets is echter ‘vrij licht’’; werkgever heeft als ondernemer veel vrijheid om zijn bedrijf op de door hem gewenste wijze te organiseren.

De volgorde van ontslag

Het is de vraag of je in aanmerking komt voor ontslag. Moeten collega’s niet eerder worden ontslagen?  Deze vraag betreft de ontslagvolgorde.  De ontslagvolgorde dient te worden bepaald volgens het zogeheten ‘afspiegelingsbeginsel’. Dit beginsel komt er kort gezegd op neer dat werknemers die dezelfde functie uitoefenen opgedeeld worden in leeftijdsgroepen en dat personen binnen die leeftijdsgroep met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komen.

Tip: Ga altijd goed na of het afspiegelingsbeginsel correct wordt nageleefd. Is dat namelijk niet het geval dan kan ontslag worden voorkomen.

Sociaal Plan om ‘ontslagleed’ te verzachten

In veel gevallen, met name bij de grotere bedrijven, wordt een Sociaal Plan opgesteld om de gevolgen van de boventalligheid en ontslag te regelen. Vaak wordt het Sociaal Plan opgesteld na overleg met de vakbonden en/of de Ondernemingsraad (OR).

In het Sociaal Plan kan geregeld worden hoe werkgever de boventallige werknemer helpt bij het vinden van ander werk ( denk aan het inschakelen van een outplacementbureau), terwijl ook afspraken kunnen worden gemaakt over een ontslagvergoeding.

Met name indien het Sociaal Plan is vastgesteld in samenspraak met de vakbond is afwijking van het Sociaal Plan vaak niet mogelijk. Zo heeft het bepleiten van een hogere ontslagvergoeding – uitzonderingen daargelaten – meestal geen zin.

Hulp bij ontslag en boventallig zijn

Ontslag is een vervelende kwestie en brengt onzekerheid en vragen met zich mee. Kan ik mijn ontslag aanvechten? Krijg ik de juiste ontslagvergoeding? Heb ik recht op WW?, enzovoorts. De juristen en advocaten van Ontslagspecialist hebben ruim 20 jaar ervaring met ontslagzaken en kunnen u helpen kostbare missers te voorkomen. Bel daarom  0900 – 123 73 24 of mail voor advies info@ontslagspecialist.nl